• İlçe Bilgi İşlem Şefliği görevleri şu şekildedir:
  1. Kaymakamlık birimlerinin bilişim hizmet ve işlemlerinin; etkin, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlayacak sistemler ve ağlar kurmak, sürekli ve kesintisiz işleyişini sağlamak.
  2. Kaymakamlık birimlerinin bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, faks, fotokopi, modem ve benzeri bilişim cihazları cihazları ve sarf malzemelerinin ihtiyacını Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olarak tespit etmek, gerektiğinde bunları temin etmek, donanımların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
  3. 01/11/2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik gereği, ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılarına izin belgesi verilmesi, işletmecilerin eğitimi ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
  4. Başta e-İçişleri Projesi olmak üzere, Kaymakamlığa bağlı birimlerde uygulanacak her türlü bilgi işlem projesi ile ilgili koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
  5. Kaymakamlık internet sitesinin sürekli, güvenli ve güncel olarak yayınını sağlamak.
  6. Kaymakamlık birimlerine bilgi işlem konusunda destek vermek.