İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 • İşlemler Birimi
 1. Kaymakamlık Makamına verilen dilekçe, internet üzerinden gelen mailler ve bilgi edinme hakkı ile ilgili dilekçe ve maillerin yazım ve takibini yapmak ve sonucundan ilgilisine bilgi vermek.
 2. Personelin özlük işlerini yürütmek. (Atanma, yer ve görev değiştirme, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi ve diğer işlemler)
 3. Mutemetlik, taşınır mal işlemlerini yapmak.
 4. Personelin hizmetiçi eğitim çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
 5. 5253 Sayılı Dernekler Kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan yönetmelik hükümleri gereğince, İlçemizde kurulu ve faaliyette bulunan derneklere ait lokallerin iş ve işlemleri ile 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri gereğince İlçemiz sınırları içerisinde yardım toplamak isteyen gerçek ve tüzel kişilere ait yardım toplama iş ve işlemlerini yapmak.
 6. Resmi ve Dini Bayramlarla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
 7. Kaymakamlık arşivi ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
 8. Başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
 9. Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu iş ve işlemlerini yürütmek.
 10. Özel Kalem Bürosu iş ve işlemlerini yürütmek.
 11. Sivil Savunma ve afet yönetim ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 12. 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Evrak Birimi
 1. Kaymakamlık Makamına posta veya elektronik ortamda gelen evrakı almak, görev havalesini ve kaydını yapmak, imzaya sunulma ile ilgili işlemleri ve takibini yapmak.
 2. İmzadan çıkan evrakı görevli mercie, kişi veya ilgili birimlere zamanında dağıtılıp, postalanmasını sağlamak.