KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
KARTAL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİ
TAMAMLAMA
SÜRESİ / DK
1
DOĞUM
TESCİLİ
1-Anne ya da babanın  kimliği ile müracaatı.
2-Doğum raporu (Varsa ise)
3-Yurt dışındaki doğum olaylarında doğum belgesinin aslı ve Türkçeye tercüme edilmiş örneği.
4-Vekillik belgesi ile  doğum bildiriminde çocuğun tüm bilgilerini kapsayan özel vekillik belgesi.  
5-Altı yaşından büyük 18 yaşından küçük çocukların bildiriminde resmi bir belge ibraz edilemiyor ise  doğum bildirimin de çocuğun Nüfus müdürlüğüne getirilmesi.
6-15 yaş ve üzeri doğum bildirimlerinde en son halini gösterir 2 adet resim .
7-Evlenme tarihinden önce doğan çocukların doğum bildirimlerinde anne ve babanın birlikte kimlikleriyle müracaatı.
8 - 10
2
TANIMA
OLAYI TESCİLİ
1-Babanın Nüfus cüzdanı annenin kimlik bilgileri
2-Yabancı kadından  doğan çocukların tanınmasında; kadının, çocuğun doğduğu tarihte medeni halini  gösterir yabancı  resmi makamlardan verilmiş usulüne uygun(Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 167.maddesine göre) tasdikli belgenin  aslı.
12 - 14
3
EVLENEN KADININ
ÖNCEKİ SOYADINI
KULLANMA TALEBİ
Dilekçe
4 - 6
4
DİN BİLGİSİNE
İLİŞKİN TALEPLER
1-Dilekçe.
2-18 yaşından  küçüklerin anne ve babanın birlikte müracaatı .
3-Velayet veya vesayet altına da olanların kanuni temsilcileri.
4 - 6
5
BİOMETRİK VERİ ALIMI
1. İbraz Edilen Belge (nüfus cüzdanı, TCKK, Pasaport, Sürücü Belgesi)
5 - 7
6
TCKİMLİK
KARTI İŞLEMLERİ
1-Yenileme-değiştirme:
a) İbraz edilen nüfus cüzdanının;
  - Mernis de kayıtlı olması halinde 1 adet biyometrik fotoğraf,
   -Mernis de kayıtlı olmaması veya fotoğrafsız olması halinde kişinin  kimliğini kanıtlayacak ikinci bir belge  (Uluslar arası aile cüzdanı.Ehliyet,Pasaport,memur cüzdanı,avukat kimlik kartı,basın kartı,yabancılara mahsus ikamet tezkeresi,yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu) istenir.
İkinci bir belge ibraz edilemediği takdirde birinci dereceden yakını ile başvuruda bulunması istenir.
   b) Ergin olmayan çocuklara  nüfus cüzdanı düzenlemesinde  en son alınan nüfus cüzdanı, 15 yaş ve üstü için 1 adet fotoğraf.

2-Kayıp
 -Kişinin  kimliğini kanıtlayacak ikinci bir belge  (Uluslar arası aile cüzdanı.Ehliyet,Pasaport,memur cüzdanı,avukat kimlik kartı,basın kartı,yabancılara mahsus ikamet tezkeresi,yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu) istenir.
İkinci bir belge ibraz edilemediği takdirde  birinci dereceden yakını ile başvuruda bulunması istenir.

 Not:Nüfus ve Uluslar arası aile cüzdanlarına yapıştırılacak fotoğrafların ;renkli ,ön cepheden, (alın,yüz ve çene açık olacak şekilde)  kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. 
4 - 6
7
SÜRÜCÜ BELGESİ
1-İlk Kayıt-Yenileme-Kayıp:
-Kimlik/Pasaport
-Sağlık Raporu
-Mevcutsa Sürücü Belgesi(sadece Yenileme)
-Kimliği
-Ödemenin Sisteme yansıması
8 - 10
1-Tebdil(Yabancı Sürücü Belgesinin Türk Sürücü Belgesine Dönüştürülmesi)
   -Yabancı Sürücü Belgesinin Noter Onaylı Tercümesi
   -Kimlik ve Yabancı Sürücü Belgesinin Renkli Fotokopisi ve Dilekçesi
2-Tahdit Ekleme/Kaldırma
3-İptal Ekleme/Kaldırma
8 - 10
8
PASAPORT BELGESİ
1-İlk Başvuru/Kayıp/Yenileme
   -Kimlik / Pasaport İbrazı
   -Öğrenci ise Sisteme Yansıması veya Öğrenci Belgesi
   -Harç ve defter bedelinin sisteme yansıması
   -18 yaşından küçük çoçuklar için Anne Babanın başvuru anında Muvafakatı, başvuruda bulunamayan anne veya babanın noter onaylı muvafakatı.
   -18 yaşından küçük çoçuklar için Yurtdışında ki anne veya babanın Büyükelçilik veya Konsoloslukca düzenlenen muvafakatı veya Yabancı noterce düzenlenen muvafakatın Noter onaylı Türkçe tercümesi
   -Mevcut Pasaportu(yenileme)
8 - 10
9
ULUSLAR ARASI
EVLENME
CÜZDANI TANZİMİ
1-Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığından alınacak Uluslar arası aile cüzdanı talep belgesi,
2-2 Adet fotoğraf
15 - 20
10
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
1-Kişinin kimliğini kanıtlayan resimli belge.
2-Dilekçe.(Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz)
1 - 3
11
ULUSLAR ARASI
SÖZLEŞMELER
UYARINCA
DÜZELENEN
 BELGE TALPLERİ
1-Kişinin kimliğini kanıtlayan resimli belge.
2-Dilekçe.(Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz.)
3-Evlenme ehliyet belgesi tanziminde Yabancı uyruklu olan kişiye ait kimlik belgesi.
8 - 10
12
ADRES BEYANI TESCİLİ
1-Beyan edilen adres UAVT  var ve boş ise resimli belge.
2-Beyan edilen adres UAVT var ve dolu ise (kişi veya ailesi adına elektrik,su,telefon,doğalgaz,abonelik sözleşmesi veya faturası,tapu kaydı,noter tasdikli kira kontratı )
3-İkinci madde de sayılan belgelerin  herhangi bir nedenle ibraz edilememesi halinde
konut sahibi ile kiracının birlikte müracaatı.
4-Vekillik belgesiyle müracaatlarda taşınılacağı adresi belirtir özel vekillik belgesi.
5 - 7
13
ÇOK UYRUKLULUK
1-Nüfus cüzdanı
2-Diğer devlet vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını gösterir kimlik bilgilerini içeren belgenin usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümesi.
8 - 10
14
YABANCI  MAKAMLAR ÖNÜNDE YAPILAN TÜRK VATANDAŞLARININ
1-Yabancı makamlar önünde yapılan evlenme belgesinin usulüne uygun olarak onaylanmış belgenin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi.(Evlenme belgesinde yer alan yabancı uyruklu kişilerin kimlik bilgilerinin eksik olması halinde eksik bilgiler bu bilgileri gösterir şekilde kişilerin uyruğunda bulunduğu devletin yetkili makamlarından verilmiş ve Türkçeye çevrilmiş belgeler)
2-Dilekçe.
15 - 20
15
ÇOK UYRUKLULUK KİŞİLERİN NÜFUS OLAYLARININ TESCİLİ
1-Form dilekçe
2- Evlilik olayı yabancı makamlar önünde yapılmış ise evlenme belgesinin usulüne uygun olarak onaylanmış belgenin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi.(Evlenme belgesinde yer alan yabancı uyruklu kişilerin kimlik bilgilerinin eksik olması halinde eksik bilgiler bu bilgileri gösterir şekilde kişilerin uyruğunda bulunduğu devletin yetkili makamlarından verilmiş ve Türkçeye çevrilmiş belgeler)
15 - 20
16
ÖLÜM
1-Ölü olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenlere ait ölüm tutanakları, ölüm olayını gösterir resmi belge ile tescil talebini içeren dilekçe.
2-Herhangi bir belge ibraz edilememesi halinde ölünün hısımlarının, ölüm olayını bilenlerin kimlikleri, adres bilgileri ve ölümü ile ilgili bilgileri içeren ölüm tahkikat dilekçesi.
3-Yurtdışında ölen Türk vatandaşlarının ölüm olayı ile ilgili yerel makamlardan alınmış ölüm belgesinin usulüne uygun olarak onaylanmış aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi ile tescil talebini içeren dilekçe.
5 - 10