İlgi :

a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. ve 66. maddeleri.b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337. maddeleri,.c) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 'Yasaklar' başlıklı 93.maddesi,.ç) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 21.maddesi,.d) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesi,.e) Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği'nin 14.maddesi,.f) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı, (SHT-İHA).g) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Motorlu Çok Hafif Hava Aracı Pilotu Lisans Talimatı,.


İlçemiz hava sahasında Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının askerî güvenlik bölgeleri ve millî güvenliğimiz bakımından hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar üzerinde izinsiz olarak uçuş yapmalarının, fotoğraf ve film çekmelerinin engellenmesi, söz konusu araçların terör örgütü mensuplarınca kamu kurum ve kuruşlar ile güvenlik güçlerimize karşı kullanılması ihtimaline binaen bu tür hava araçlarının satın alınmasının, temin edilmesinin ve kullanılmasının denetlenmesi ve belirli bir izne bağlanabilmesi amacıyla;İlçemiz sınırları içerisinde her türlü Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçları ilgi (a) Kanun ve ilgi (f) Talimat gereğince aşağıda yer alan bölgelerde,

a) Anadolu Adliye binası ve Bölge Adliye Binası,

b) Kaymakamlık Binası,

c) Emniyet ve Askeri Lojmanlar,

d) Akaryakıt depo ve İstasyonları,

e) İrtifaya bağlı olmaksızın çok kalabalık bölgeler ve kalabalık bölgeler üzerinde,

f)Türkiye AIP'si ENR 5.1 bölümünde yer alan "Yasak, Tahditli ve Tehlikeli Sahalar"da,

uçuş yapması yasaklanmıştır.

İlgi (f) Talimatta belirtilen Uçuş İzin Gerekliliklerini yerine getirdikten sonra yasaklanan bölgeler haricinde ve uçuş gerçekleştirilmeden en az 5 (Beş) gün öncesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünebildirimde bulunulacaktır.

Her türlü Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçları ile yasaklanan mahallerde veya izin alınmadan gerçekleştirilen uçuşların emniyet birimlerince tespiti halinde bu durum tutanağa bağlanacak ve ilgili mevzuat çerçevesinde cezalandırılacaktır.

Bu Kararın uygulanmasına, yerine getirilmesine aykırı davranan, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaran kişiler hakkında; ilgi (a) Kanunun 66 ncı maddesi ve ilgi (d) Kanunun 32 nci maddesi gereğince yasal işlem yapılacaktır.Cemil AKSAKKartal Kaymakamı

Not: İHA Kullanacak kişi ve hava aracı bilgilerinin http://iha.shgm.gov.tr/index.html adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.