KARTAL İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
 
SIRA NO
 
 
 
HİZMETİNADI
 
 
 
BAŞVURUDA İSTENİLENBELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ)
 
 
 
 
 
1
 
ÇKS Kaydı Güncellemesi
1-TC. Kimlik nolu kimlik aslı ve fotokopisi.
2-Çiftçi Kayıt Formu (a,b,c formları).
3-Çiftçi Belgesi.
4-Tapudan alınan tapu bilgilerinin onaylı bilgisayar dökümü.
5-Döner sermaye makbuzu.
 
 
5 gün
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
Mazot ve Gübre ve Toprak Analiz Desteklemesi
 
1- Mazot, gübre ve toprak analizi desteği başvuru dilekçesi,
2- ÇKS’ye kayıtlı her bir 50 dekar ve üzeri tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Toprak Analizi Formu ve analiz raporu,
3-Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Toprak Analizi Formu ve analiz raporu.

 
 
 
 
 
 
 
1 Saat
 
 
 
 
3
Organik Tarım Uygulamaları Desteklemesi
 
1-Başvuru dilekçesi
2-Yetkilendirilmiş Kuruluşlarca Düzenlenmiş Organik Tarım Uygulamaları Sertifikası
3-ÇKS Belgesi        
4-Döner sermaye makbuzu.
 
 
 
1 Saat
 
 
 
 
 
 
 
4
İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi
 
1-Başvuru dilekçesi
2-Yetkilendirilmiş Kuruluşlarca Düzenlenmiş İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası
3-ÇKS Belgesi        
4-Döner sermaye makbuzu.
 
 
 
 
 
1 Saat
 
 
 
 
 
 
5
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği
 
1- Başvuru Dilekçesi,
2- Talep Formu,
3- Tohumluk satış faturası,               
4- Tohumluk sertifikası fotokopisi,     
5- Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi.


 
 
1 Saat
 
 
6
 
Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği
 
1- Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi,
2- Başvuru dilekçesi ve taahhütname,
3- Fidan/Fide kullanım desteklemesi talep formu,
4- Satış faturası,
5- Fidan/fide veya aşı materyaline ait sertifika belgesinin bir örneği,
6- Bitki muayene raporu (2011 yılı öncesinde belgelendirilmiş fidanlar için),f) Bağ/bahçe kiralanmış ise kira sözleşme belgesinin bir örneği,
7- Fatura düzenleyen kişiye ait; Fidan/Fide Üretici Belgesi veya Tohumluk Bayii Belgesinin (Kamu kuruluşları hariç) bir örneği.


 
 
1 Saat
 
 
7
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi
1- Başvuru formu ve taahhütname,
2- Başvuru sahibinden nüfus cüzdanın onaylı suretini,
3- Tarımsal işletme bilgi formunun onaylanmaması durumunda,  tarımsal işletmeden bir ve/veya birkaç belge istenebilir.          

 
 
1 Saat
 
 
8
Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma
 
1-Üretici Müracaatı.
 
 
15 Dakika
 
 
9
 
Çiğ Süt Desteklemesi
 
1-Başvuru Dilekçesi,
2-Süt faturası veya müstahsil makbuzu (Üretici tarafından üyesi olduğu Süt Üreticileri Birliğine teslim edilir. Süt Üreticileri birliği tarafından Ulusal Süt Kayıt Sistemine kaydı yapılarak, İl/İlçe Müdürlüğü'ne onay için teslim edilir.)
 
15 Dakika
 
 
 
 
 
 
 
 
10
Anaç Sığır ve Manda Desteklemesi
 
 
Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur.
 
1- Anaç sığır desteklemesinde; ekinde, başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan üyelik belgesi bulunan yetiştirici/üretici örgütlerinin başvuru dilekçesi (yetiştiricilerden alınan dilekçelerin beş yıl süreyle saklanması örgütlerin sorumluluğunda olup İl/İlçe müdürlüklerince talep edilmeyecektir),
2- Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet İşletme Tescil belgesi.
 
 
 
 
 
1 Gün
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
Buzağı Desteklemesi
 
Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden, soykütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile önsoykütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla İl/İlçe müdürlüklerine 2018 yılı 1. Dönem için 02/07/2018 - 31/08/2018, 2018 yılı 2. Dönem için 02/05/2019 - 01/07/2019 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.
 
 
1 Gün
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anaç Koyun Keçi Desteklemesi
 
Anaç koyun ve keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte ekinde hayvanlarının kulak numarası listesi bulunan dilekçe ile başvurur. (yetiştiricilerden alınan dilekçelerin beş yıl süreyle saklanması örgütlerin sorumluluğunda olup İl/İlçe müdürlüklerince talep edilmeyecektir).
 
1 Gün
 
 
 
13
 
 
Sığır Cinsi Hayvanlarının Tanımlanması ve İşletme Tescil
 
1-Başvuru dilekçesi
2-Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve işletme tescil müracaat formu
 
30 Dakika
 
14
 
 
İşletme Hayvan Varlığını Gösterir Belge
 
1-Başvuru dilekçesi,
2-Veteriner bilgi sisteminde kayıt altına alınmış büyükbaş hayvan varlığı veya aşılama, serumlama ve küpeleme makbuzunda büyükbaş hayvan varlığını gösterir belge,
 
 
 
 
3-Nüfus cüzdan fotokopisi
 
30 Dakika
 
15
 
 
 
 
Canlı Hayvan ve Hayvan Maddeleri için Düzenlenen Yurt içi Veteriner Sağlık Raporu
 
 
1-Kimlik bilgilerini içeren ve sahibini gösteren kimlik kartı (Pasaport),
2-Hayvan maddeleri için kesim raporu,
3-Şap ve LSD aşısı yapıldığını belirtir belge,
4-Hayvanların kulak küpeli olması (Küpeli olmayan hayvanların sevki yapılmaz. Altı aylıktan büyük hayvanların küpeli olması gerekir.)
 
1 Saat
 
16
 
Su Ürünleri Desteklemesi
 
1-Müracaat dilekçesi,
2-Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin ilgili İl/İlçe Müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,
3- Diğer istenen belgeler.
 
 
30 Dakika